เจ้าหน้าที่และบุคลากร

หน้าแรก   เจ้าหน้าที่และบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การจัดการความรู้

ข้อมูล (Knowledge Management) คณะวิศวกรรมศาสตร์

การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก


การขอใช้บริการสถานที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบตารางการใช้สถานที่ และ ดาวน์โหลดใบขอใช้สถานที่
2. ส่งใบคำขอใช้สถานที่มาที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ติดต่อรับสำเนาการใช้บริการสถานที่ ที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

เอกสาร/หลักฐาน
1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและสถานที่
2. แนบโครงการที่ได้รับอนุมัติพร้อมกำหนดการ
3. รายละเอียดรูปแบบการจัดกิจกรรมหรือแผนผังการใช้สถานที่


การขอใช้บริการยานพาหนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์ และ ดาวน์โหลดใบขอใช้ยานพาหนะ
2. ส่งใบคำขอใช้ยานพหนะมาที่สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. ผู้ควบคุมรถตรวจสอบรายละเอียดการขอใช้ยานพาหนะเดินทางเช่น
– จำนวนผู้เดินทาง
– สถานที่เดินทาง
– เวลาออกเดินทางและเวลากลับ
4. เสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ
5. แจ้งพนักงานขับรถทราบและลงข้อมูลในตารางใช้ยานพาหนะ ของคณะฯ
6. สรุปรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/รายงานการใช้ยานพาหนะ

Webmail

อัพเดตข่าวสารบุคลากร

ดูเพิ่มเติม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่