งานพัสดุ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

คุณศุภวรรณ รักษ์แพทย์
นักพัสดุ

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9023
Email : supphawan.rak@mail.kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

  • จัดทําสัญญาและการบริหารสัญญา
  • จัดทํารายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานสถานภาพการจัดทำสัญญา/ใบสั่งซื้อการคืน เงินหลักค้ำประกันสัญญาเสนอผู้บริหาร
  • วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง

ระเบียบ พรบ. พัสดุ

Download

ระบบ e-GP

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP)

ดูเพิ่มเติม

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างDownload
แบบฟอร์มสัญญาDownload

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ (มจธ.)

Learn More

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่