งานนโยบายแผน

บุคลากรที่รับผิดชอบ

เกรียงไกร เจียมจิตรวนิช
นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9013
Email : kriangkrai.chi@mail.kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

  • ประสานงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
  • จัดทํางบประมาณประจำปี
  • ติดตามรายงานแผน-ผลการดําเนินงานตามโครงการ PBBS ของคณะฯ
  • วิเคราะห์งบประมาณหลักสูตร
  • ประสานงานและดำเนินการปรับแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรในคณะฯ

ระเบียบ

More Info ›

คำสั่ง

More Info ›

ประกาศ

More Info ›

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มงบประมาณประจำปีDownload
แบบฟอร์มครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง-Ng 145Download
แบบฟอร์มงบประมาณหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีDownload

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบ e-Planning

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารความเสี่ยง

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการวิเคราะห์งบประมาณหลักสูตร

Learn More

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่