งานบริหารบุคคล

บุคลากรที่รับผิดชอบ

คุณสมใจ เชยเสงี่ยม
นักบริหารงานบุคคล

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9019
Email : somjai.che@mail.kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทางด้านการบริหารพัฒนารวมทั้งวิเคราะห์และตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน อัตรากำลัง การสรรหา และบรรจุบุคลากร

ระเบียบ

ระเบียบข้อบังคับงานบริหารบุคคล

More Info ›

คำสั่ง

More Info ›

ประกาศ

More Info ›

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มการสมัครงาน (สำหรับบุคลากรภายใน), การบรรจุบุคลากรไปที่เว็บไซต์

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

Learn More

Follow Us

ติดตามเราได้ที่