งานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

คุณมะลิวรรณ ขุนแทน
นักบริหารการเงิน

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9020
Email : maliwan.khuntaen@gmail.com

คุณชลธิชา สุวรรณรัตนบุศ
นักบริหารการเงิน

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9021
Email : chonthicha.suw@mail.kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

  • การบริหารการเงินและงบประมาณของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
  • เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
  • การรับเงินและนำส่งเงิน/ออกใบเสร็จรับเงิน
  • งานบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายของ สนง.คณบดี คณะวิศวฯ มจธ.
  • รายงานสถานภาพการเงิน

ระเบียบ

More Info ›

คำสั่ง

More Info ›

ประกาศ

More Info ›

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชีไปที่เว็บไซต์

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์กรมสรรพากร

Learn More

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่