กลุ่มสายสนับสนุนด้านบริหาร

หน้าแรก   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กลุ่มสายสนับสนุนด้านบริหาร

งานนโยบายแผน

งานการเงินและบัญชี

งานบริหารบุคคล

งานพัสดุ

งานพัฒนาบุคลากร

งานโสตทัศนูปกรณ์และยานพาหนะ

งานเลขาผู้บริหาร/งานประชุม

งานประกันคุณภาพ

งานสารบรรณ

Follow Us

ติดตามเราได้ที่