งานรับนักศึกษา

บุคลากรที่รับผิดชอบ

นางสาวปทิตตา ชมสมใจ
นักบริการการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9014
E-mail : patthitta.cho@mail.kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

การประสานงานรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
ใบสมัครเข้าร่วม Residential College เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ราชบุรีDownload

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา New ACIS

Learn More

Follow Us

ติดตามเราได้ที่