งานวิชาการ

บุคลากรที่รับผิดชอบ

คุณสุจำรัส พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักบริการการศึกษา

เบอร์โทรติดต่อ : 02-470-9018
Email : sujumras.thi@kmutt.ac.th

บทบาทหน้าที่

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประสานงานด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร และตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) รวมทั้งกำหนดเกณฑ์ และแผนการรับนักศึกษา

ระเบียบ

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

คำสั่ง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

ประกาศ

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

More Info ›

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษาDownload

คู่มือปฏิบัติงาน

Learn More

การเข้าปัจฉิมนิเทศ

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

ระบบที่เกี่ยวข้อง

Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Integer posuere erat a ante

Learn More

รายงาน ข่าวสาร กิจกรรม

Follow Us

ติดตามเราได้ที่