มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)

หลักสูตรปกติ

  หลักสูตรนี้จะเน้นหนักการออกแบบและการผลิตเครื่องมือที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุประเภทโลหะและอโลหะ โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นในการศึกษา เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านการออกแบบและผลิตเครื่องมือโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการเลือกใช้เครื่องมือในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ทันเวลา และต้นทุนการผลิตต่ำ

  ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเป็นวิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตเครื่องมือกล โดยเฉพาะแม่พิมพ์ ขึ้นรูปพลาสติก และขึ้นรูปโลหะเพื่อใช้ในด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานควบคุมออกแบบแม่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ควบคุมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์

วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรฝึกงานต่างประเทศ

  รับผิดชอบการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการแก่สังคมทางด้านเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ แก้ว และวัสดุผสม เทคโนโลยีการผลิตชิ้นงาน โดยใช้กรรมวิธีการปาดผิว การตัด การอบชุบ การเคลือบผิว และการใช้วัสดุวิศวกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพแก่ผลิตภัณฑ์

  ผู้สำเร็จการศึกษาสาขานี้สามารถที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมได้ทุกประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมงานหล่อ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องประดับ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยังสามารถทำงานในหน่วยงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tme.kmutt.ac.th