มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำนักงานคณบดี

   สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทุกประเภทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและการบริหารงานของผู้บริหารคณะ การสนับสนุนด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนงบประมาณ การจัดระบบัญชี การเงินและพัสดุ การสนับสนุนกิจกรรมและให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังสนุบสนุนด้านวิจัยและการให้บริการวิชาการต่อภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งงานบริการด้านเทคนิคและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์