มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แบบฟอร์ม

ผู้สนใจศึกษาต่อ 

สัญญาการรับนักศึกษา [PDF]
สัญญาการรับนักศึกษาโควตาและคัดเลือกตรง [PDF]
แบบฟอร์มรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา [PDF]
แบบสรุปการเสนอชื่อนักเรียน แบบฟอร์มขอสละการเข้าศึกษา [PDF]

ระดับปริญญาตรี

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ [PDF]
ท.01 คำร้องทั่วไป(r01) [PDF]
ท.02 คำร้องทั่วไป(r02) [PDF]
ท.03 หนังสือรับรองของผู้ปกครอง(r03) [PDF]
ท.04 ใบมอบฉันทะ(r04) [PDF]
ท.05 คำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา(r05) [PDF]
ท.06 คำร้องขอผ่อนผันการมอบตัวและลงทะเบียนรายวิชา(r06) [PDF]
ท.07 คำร้องขอผ่านผันชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา(r07) [PDF]
ท.08 คำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน(r08) [PDF]
ท.09 คำร้องแสดงความจำนงของสำเร็จการศึกษา(r09) [PDF]
ท.10 คำร้องแจ้งความจำนงขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญา(r10) [PDF]
ท.11 คำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญา(r11) [PDF]
ท.12 คำร้องขอลาพักการศึกษา(r12) [PDF]
ท.13e คำร้องขอลาออก-ภาษาอังกฤษ(r13e) [PDF]
ท.13t คำร้องขอลาออก-ภาษาไทย(r13t) [PDF]
ท.14 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ(r14) [PDF]
ท.15 คำร้องขอทำบัตรนักศึกษากรุงไทย-มจธ.(r15) [PDF]
ท.16 คำร้องขอลาป่วยลากิจ(r16) [PDF]
ท.17 คำร้องขอถอนรายวิชา(r17) [PDF]
ท.18 คำร้องขอลงทะเบียนต่ำกว่าเกินกว่าหน่วยกิตที่กำหนด(r18) [PDF]
ท.19 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีเวลาสอบซ้อน(r19) [PDF]
ท.20 คำร้องขอลงทะเบียนรายวิชานอกหลักสูตร(r20) [PDF]
ท.21 คำร้องขอลงทะเบียนแบบบุคคลภายนอก(r21) [PDF]
ท.22 คำร้องขอสมัครสอบโดยไม่ต้องเข้าเรียน(r22) [PDF]
ท.23 คำร้องขอเปลี่ยนเทียบรายวิชาเรียน(r23) [PDF]
ท.24 คำร้องแจ้งความจำนงขอเปิดรายวิชาภาคการศึกษาฤดูร้อน(r24) [PDF]

 

ระดับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์  
คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2017 [DOC]
Template for Graduate-Level Thesis 2017 (English version) [DOC]
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (วศ 1) [DOC]
แบบบันทึกรับ-ส่ง และตรวจสอบเล่มการค้นคว้าอิสระ / วิทยานิพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ [DOC]
Agreement on Intellectual Property Rights Transfer (ใบโอนฯ English) [DOC]
ใบโอนลิขสิทธิ์ภาษาไทย [DOC]
แบบฟอร์มขอตรวจสอบการยืมหนังสือ (วศ.5) [DOC]
แบบขอส่งผลงานเผยแพร่เพื่ออนุมัติการสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [DOC]
Graduate Proposal Presentation Form (แบบ บ.1 - ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
แบบเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (แบบ บ.1) [DOC]
แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต (แบบ บ.3/1) [DOC]
แบบประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต (แบบ บ.3/1) [DOC]
Thesis/Project Report and Examination Evaluation Form (Master’s Level) (แบบ บ.3/1 - ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
Thesis Report and Examination Evaluation Form (Doctoral Level) (แบบ บ.3/1 - ฉบับภาษาอังกฤษ)

[DOC]

   
แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการสอบวิทยานิพนธ์(วศ.1-ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
กระบวนการสอบ และตรวจเล่มการค้นคว้า / วิทยานิพนธ์
[DOC]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต(ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต(ฉบับภาษาไทย) [DOC]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตขึ้นไป (ฉบับภาษาอังกฤษ) [DOC]
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา (บ.3) สำหรับวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตขึ้นไป(ฉบับภาษาไทย) [DOC]
สไลด์การอบรมการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [DOC]
แบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก [DOC]
แบบรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ระดับปริญญาเอก [DOC]
   

แบบฟอร์มขยายเวลาการศึกษา

 
แบบขอขยายเวลาการศึกษา (G-4) [DOC]
แบบขอขยายเวลาการศึกษา (บ-4) [DOC]
แบบฟอร์มขอขยายเวลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ [XLS]
   
แบบฟอร์มอื่นๆ  
Approval Form for Result of Thesis Defense and Postservices [PDF]
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา [PDF]
Thesis Progress Report Form
[PDF]
Request Form for services/graduation [PDF]
Request Form for Recommendation Letter [PDF]
Request Form for Study Extension [PDF]
Request Form for Transcript [PDF]
Resignation Form [PDF]
Thesis Proposal Form
[PDF]
คำร้องขอใบรับรอง [PDF]
คำร้องทั่วไป [PDF]
คำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษา [PDF]