มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10:00 น.
ณ. ชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 250 คน
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. เป็นประธานกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.มอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ(ราชบัณฑิต) ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น สร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม ในการสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานวิจัยแก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย โดยมี รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นผู้มอบ ท่ามกลางประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่กว่า 250 คน ร่วมแสดงความยินดีและภาคภูมิใจ