มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การสัมมนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น.
ณ. ชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 250 คน
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดสัมมนาประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมปฏิบัติ สำหรับแผนวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ต่อประชาคม โดยมี รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดงานและให้ข้อมูลด้าน “KMUTT Roadmap 2036” ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มาร่วมให้คำแนะนำในส่วนของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มาบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานวิจัยของบุคลากร การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการระดมสมองตามพันธกิจ ประกอบด้วย กลุ่มการพัฒนานักศึกษาในและนอกห้องเรียน กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ และกลุ่มบริหารจัดการ ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้ากลุ่มที่สนใจ มีการนำเสนอผลการระดมสมองต่อที่ประชุม เพื่อรับฟังการเสนอแนะจากประชาคม ข้อมูลสำหรับใช้ในการร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนโครงการวิสัยทัศน์ครั้งนี้ ส่วนหนึ่งรวบรวมจากการเดินสายพบประชาคมของ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีและทีมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงที่ผ่านมา มีบุคลากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วม จำนวน 250 คน และทีมกระบวนการจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มาร่วมเป็น facilitator