มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ศึกษาดูงานด้านหลักสูตรนานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวฯ มจธ.งานบุคคลร่วมกับศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 น.
ณ. ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดและผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน 20 คน
โดยมี ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกิจกรรม