มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย (ไอเอสเต้ประเทศไทย)

ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย) (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท - เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2561


นักศึกษาผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น ๑๐ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎ์ 1 บางซื่อ กทม. 10800 โทร. 02-555-2177 ต่อ 1025, 1193 และ 1194 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ

หมายเหตุ   นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้ที่

               www.iaeste.kmutnb.ac.th/p-applyInfo.phpหรือ www.iaeste.kmutnb@kmutnb.ac.th