มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พิธีเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On)งานพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น.
ณ. ห้องเรียนรวม 600 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ให้การสนับสนุน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จำนวน 600 คน
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ อธิการบดี มจธ. เป็นประธานกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ทำเปิดการอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเรียนรวม 600 (SCL 216) คณะวิทยาศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดโครงการ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรม คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้าอบรมมาร่วมงานอย่างคับคั่ง