มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรอาสาอัคคีภัย วสท.สำรวจอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 น.
ณ. อาคารเรียนรวม 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ทีมวิศวกรอาสา จาก วสท. ร่วมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม