มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การพัฒนาทักษะปฏิบัติ(Hands On) นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะปฏิบัติ (Hands On) ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม และ 12-13 กรกฏาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.00 น. ตามทักษะแต่ละด้านที่นักศึกษาแต่ละภาควิชาจะต้องเข้าฝึก เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านช่างนอกสาขาวิชาของตนเอง และตระหนักถึงความปลอดภัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการเรียน โดยผู้เข้าอบรมจะนำผลงานที่ได้จากการฝึกปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ได้จริง และยังได้รับ Safety Card สำหรับใช้ในการเข้าเรียนในรายวิชาปฏิบัติการด้วย โดยมีการแบ่งทักษะปฏิบัติและความปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มทักษะวิศวกรรมไฟฟ้า

2.กลุ่มทักษะวิศวกรรมเครื่องกล

3.กลุ่มทักษะวิศวกรรมเคมี

4.กลุ่มทักษะด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โดยนักศึกษาแต่ละภาควิชา จะเข้าฝึกอบรมทักษะปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

            - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเครื่องกล เคมีและความปลอดภัย)

            - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเครื่องกล  เคมี และความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเครื่องกล  เคมี และความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านไฟฟ้า เคมีและความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านไฟฟ้า เคมีและความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านไฟฟ้า เคมีและความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเคมีและความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเคมีและความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเครื่องกล เคมีและความปลอดภัย)

- ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ฝึกปฏิบัติทักษะด้านเครื่องกล เคมีและความปลอดภัย)

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีการจัดลำดับนักศึกษาของแต่ละภาควิชา เพื่อเข้าอบรมแต่ละทักษะในแต่ละวัน ดังนี้

ตารางการเข้าอบรม Hands On ของนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาเข้าอบรม Hands On

 

การแต่งกาย : ชุดสุภาพที่พร้อมฝึกปฏิบัติงาน(กางเกงขายาว เสื้อยืดหรือเสื้อโปโลแขนสั้นสีดำหรือโทนสีสุภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ รองเท้าผ้าใบ/ไม่ต้องแต่งชุดนักศึกษา)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่... งานพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.02-470-9012

e-mail : chatchai.moo@kmutt.ac.th