มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปัจฉิมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 น.
ณ. อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี(โรงยิม)
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1200 คน
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งสุดท้าย เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา พร้อมการให้คำแนะนำในการก้าวไปสู่ตลาดแรงงานตามสายงานอาชีพวิศวกรอย่างมืออาชีพ โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาปาฐกถาพิเศษ "ส่งบัณฑิตสู่ความสำเร็จ" นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในรูปแบบ Strat Up  การอวยพรและคำแนะนำพร้อมมอบของที่ระลึกแด่นักศึกษาทุกคนจากหัวหน้าภาควิชา การเล่าประสบการณ์การทำงานโดยรุ่นพี่ การฝากความรู้สึกดีๆ ต่อกัน และการมอบรางวัล "อาจารย์ในดวงใจ" ซึ่งสร้างความประทับใจให้ทั้งอาจารย์และศิษย์