มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประชาสัมพันธ์การประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่7

  เนื่องด้วยในปีนี้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Materials Research Institutes Forum ครั้งที่7 ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญในการวิจัยทางวัสดุศาสตร์เพื่อรับรู้แนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุในระดับนานาประเทศ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรและสร้างเครือข่าย โดยศูนย์ได้เปิดระบบลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สนใจรับฟังการประชุมเชิงอภิปราย

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mtec.or.th/wmrif2017/