มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อบุคลากร

สำนักงานคณบดี
contact: จำเลียง เสมอ
tel: 02-470-9017 fax: 02-427-8787

วิศวกรรมเคมี
contact: งามวิไล อรกิจวิโรจน์
tel: 02-470-9222-34 ต่อ 103 fax: 02-

วิศวกรรมเครื่องกล
contact: เบญจวรรณ ทองขาว
tel: 02-470-9123 fax: 02-470-9111 

วิศวกรรมไฟฟ้า
contact: กัลยา ปกป้อง
tel: 02-470-9043 fax: 02-470-9033, 02-470-9040 

วิศวกรรมโยธา
contact: อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล, พวงทอง ทองบริสุทธิ์
tel: 02-470-9134 fax: 02-872-9063 

วิศวกรรมอุตสาหการ
contact: ณัฐิกา  ยิ้มวิไล
tel: 02-470-9176 fax: -

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
contact: นงค์เยาว์ จำปาหอม
tel: 02-470-9083 fax: 02-872-5050 

วิศวกรรมอาหาร
contact: ราตรี รวยรวย
tel: 02-470-9245 fax: -

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
contact: นวลจันทร์ เลาหศิริชัยกุล, เด่นใจ โพธิ์ทอง
tel: 02-470-9163 fax: 02-470-9165 

วิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด
contact: ชมอร จิตตวงศ์, นัฐติยา ศรีสะอาด
tel: 02-470-9092,96 fax: 02-470-9100 

วิศวกรรมอิเลกโทรนิคและโทรคมนาคม
contact: รุ่งเพชร ดอกบัว
tel: 02-470-9070 fax: 02- 

วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
contact: นพคุณ แท่นมาก
tel: 02-470-9213 fax: 02- 

วิศวกรรมชีวภาพ
contact: ชลธิชา  ปานเกษม
tel: 02-470-9391 fax: 02- 470-9391

วาริชวิศวกรรม
contact: ราตรี  มณีพรพิพัฒน์
tel: 02-470-9222 ต่อ 102 fax: 02-470-9238 

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
contact: ราตรี  รอดแก้ว
tel: 02-470-9674 fax: 02-470-9710