มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การถ่ายทอดประสบการณ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13:30 น.
ณ. ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาเรียนรวม 4 ชั้น 2
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 120 คน
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ให้เกียรติมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งตอบทุกประเด็นคำถามแก่ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา การให้ความสำคัญกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ เป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างความรู้และความเข้าใจในการเข้าสู่กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้มีโอกาสได้รับทราบวิธีการตลอดจนเกณฑ์การประเมิน จรรยาบรรณและจริยธรรมทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับต่างๆ  ผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการและงานวิจัยรวมทั้งการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับสูงสุด พร้อมทั้งการให้คำแนะนำอันจะเป็นประโยชน์ต่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป