มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แผนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

อาคารเรียนรวม 4 CB4
ชั้น 1         ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ / วศ.ไฟฟ้า
ชั้น 3         สำนักงานคณบดี
ชั้น 4-5      วศ.ไฟฟ้า
ชั้น 6-7      วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ชั้น 8          หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ
ชั้น 9-10    วศ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


อาคารเรียนรวม 5 CB5
ชั้น 1-4       วศ.โยธา
ชั้น 1-3/5    วศ.อาหาร
ชั้น 6-7       วศ.สิ่งแวดล้อม

อาคารวิศวกรรมเคมี
ชั้น 1-5        วศ.เคมี
ชั้น 1           หลักสูตรวาริชวิศวกรรม

อาคารอุตสาหการ 4-5
หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

กลุ่มอาคารวิศววัฒนะ

-อาคาร 8 ชั้น
วศ.เครื่องกล

-อาคาร 11 ชั้น
ชั้น 2, 5-7, 9     วศ.เครื่องมือและวัสดุ
ชั้น 3-5, 8         วศ.อุตสาหการ
ชั้น 10-11         วศ.คอมพิวเตอร์

-อาคาร 2 ชั้น
วศ.เครื่องมือและวัสดุ

-อาคาร 3 ชั้น
วศ.อุตสาหการ

-อาคาร 4 ชั้น
วศ.โยธา