มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริการส่งเสริมการเรียนรู้

หอพักนักศึกษา 
หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการบริหารเป็นอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัย เพื่อความคล่องตัว และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่หวังผลกำไร วัตถุประสงค์ในด้านที่พักอาศัย เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา และอาศัย Living and Learning Center (LLC) มีการจัดสภาพแวดล้อมในด้านที่พักอาศัยที่ดี มีครุภัณฑ์ครบครัน ตลอดจนจัดบริการต่าง ๆ ที่เหมะสม เพื่อพัฒนาการในด้าน ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ จิตใจ และมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม

  • อาคารหอพักนักศึกษาหญิง สูง 11 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 944 คน ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน
  • อาคารหอพักนักศึกษาชาย สูง 10 ชั้น รับนักศึกษา เข้าพักได้ 388 คน ระดับปริญญาตรี ห้องละ 4 คน และห้องละ 2 คน

ตัวอาคารหอพัก มีระบบสาธารณูปโภคทันสมัย ลิฟท์ ระบบเตือนภัย และบันไดหนีไฟ การเข้า - ออก บริเวณหอพักใช้ระบบ Key Card

บริการอินเตอร์เน็ต
นักศึกษาใหม่ทุกคนจะได้รับ Account (Login Name) โดยอัตโนมัติเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยไม่ต้องยื่นคำร้องสามารถรับได้ที่ ภาควิชาภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเปิดเรียน หรือเมื่อทางสำนักคอมพิวเตอร์แจ้งให้ทราบ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดบริการห้องคอมพิวเตอร์เปิดให้ บริการ 24 ชั่วโมง ณ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1 โดยนักศึกษาจะต้องยื่นบัตรนักศึกษาในการ เข้า - ออก ทุกครั้งที่ใช้บริการ

บริการจากสำนักหอสมุด
ปัจจุบันทางสำนักหอสมุดและบรรณสารสนเทศ มีทรัพยากรสารสนเทศในสาขาวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทางสำนักหอสมุดได้จัดให้บริการพื้นฐานเหมือนห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั่วไปอื่น ๆ และมี บริการยืมระหว่างห้องสมุด, ข้อสอบ, ฐานข้อมูลสำเร็จรูป เป็นต้น นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของทางหอสมุด

บริการการขอลดราคาค่าโดยสารรถไฟ 
เฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ให้ขอลดราคาค่าโดยสารรถไฟได้ ณ กองกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ