มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานบริการวิชาการ

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. มีการให้บริการทางวิชาการต่อภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน โดยแบ่งประเภทของงานบริการวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การรับจ่ายเงินงานรับจ้างและค่าบริการ พ.ศ.2551 เป็นดังนี้

   1. งานทดสอบและวิเคราะห์
   2. งานให้คำแนะนำและที่ปรึกษา เช่น การศึกษาค้นคว้า สำรวจ รับจ้างทำวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ ที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การให้คำแนะนำทางวิชาการ ทางเทคนิคและวิชาชีพ เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
   3. งานออกแบบ สร้างเครื่องและติดตั้ง การรับจ้างทำของ คำนวณแบบ เขียนแบบ แปลและเรียบเรียงตำราทางวิชาการ เขียนคู่มือปฏิบัติงาน การผลิตสื่อ
   4. งานฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย
   5. งานบริการวิชาการอื่น

   ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขอรับการให้บริการได้ที่ service center คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 โทร.02-470-9020 หรือที่ทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์