มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Strategic Academic Management(SAM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ Module IIงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:00 น.
ณ. ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งทีมงานสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 50 คน
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม