มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์งานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 15:04 น.
ณ. สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน
โดยมี รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา เป็นประธานกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบหมายให้ รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ดร.เกษรา วามะศิริ ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาณี เลิศไตรรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมาแสดงความยินดีต่อ ศาสตราจารย์ ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่าง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2556