มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวฯ ระดมสมอง"มุมมองของผู้ประกอบการกับการผลิตบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ."สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:00 น.
ณ. ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้สนใจ จำนวน 50 คน
โดยมี รศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม

ผู้ประกอบการที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ ประกอบด้วย


1. คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยฯ / ปรธานกลุ่มอินทัช


2. คุณวิเศษ วิศิษฎ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด


3. คุณทวนชัย มั่นจิต รองประธานบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด