มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สัมมนาสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2558งานนโยบายและแผน ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:00 น.
ณ. ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และยูนิโค แกรนด์ แซนดารา จังหวัดเพชรบุรี
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน
โดยมี คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม

คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.นำทีมงานสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายของผู้บริหาร ภายใต้โครงการสัมมนาสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  "แผนการขับเคลื่อน  Strategic Management สู่ภาคปฏิบัติอย่างมืออาชีพ" เมื่อวันที่  11-13 กันยายน 2558 โดยในวันแรกของการสัมมนาจะเป็นการให้แนวนโยบายการบริหารกลยุทธ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งคำแนะนำในการดำรงตนและการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ และแนวคิดเรื่อง SMART Office โดย รศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3 หลังจากนั้นทีมงานได้จัดกิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายในปี 2558 พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแผนการจัดโครงการในปีงบประมาร 2559 ณ โรแรมยูนิโค แกรนด์ แซนดารา จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการที่จะก้าวไปสู่ SMART Office  ด้วย ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมงานผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ วาสนา เสียงดัง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางในการจัดทำโครงการ รวมทั้งข้อคิดในการทำงานและการดูแลครอบครัว เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง