มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การฝึกอบรมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)งานประชาสัมพันธ์ และงานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:05 น.
ณ. สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานและภาควิชา จำนวน 24 คน
โดยมี คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม

     มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Improvement) โดยให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานมีการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ(Service Level Agreement) เพื่อรับประกันว่าผลที่ได้รับจากการให้บริการหรือการปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จของข้อตกลงระดับการให้บริการก็คือ คู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำ เพื่อใช้ประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานนั้น และต่อผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบงานต่อไปให้สามารถสานงานต่อได้ นอกจากนี้ยังจะใช้เป็นเครื่องมือในการปรับกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมต่อไปได้ด้วย ด้วยเหตุผลนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานในงานที่ตนเองรับผิดชอบได้  และยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ณ บริเวณสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นการเรียนรู้แบบ On the Job Trainingโดยได้รับเกียรติจากคุณรัตนาภรณ์ แวเจะ และคุณสุวรรณี วงศ์จันทร์ จากศูนย์นวัตกรรมระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรในการให้วามรู้และฝึกปฏิบัติแก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นแรกนี้จำนวน 24 คน โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดให้กับบุคลากรกลุ่มสนับสนุนวิชาการและกลุ่มสนับสนุนบริหารของภาควิชาในวันที่ 29 กันยายน 2558 ดำเนินโครงการโดยงานประชาสัมพันธ์และงานบุคคล สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์