มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริจาคโลหิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:28 น.
ณ. ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 179 คน
โดยมี รศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกิจกรรม

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อขอรับบริจาคเลือดจากนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยเลือดที่ได้รับบริจาคนั้นจะมอบให้ทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. มีนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมบริจาคเลือดรวม 179 คน สามารถบริจาคได้ 107 คน จำนวนเลือดที่ได้ทั้งสิ้น 48,150 cc คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานักศึกษา มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้ความสนใจร่วมบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกครั้งที่จัดกิจกรรม เป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคม และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนได้อีกด้วย