มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

 

คณะ/สาขาวิชา

ปริญญา

จำนวนหน่วยกิต

ค่าหน่วยกิต

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่ายืนยันสิทธิ์
การเข้าศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วิศวกรรมเคมี

วศ.บ.

149

500

12,000

21,000

170,500

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.บ.

148

500

12,000

21,000

170,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.บ.

151

500

12,000

21,000

171,500

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

148

500

12,000

21,000

170,000

วิศวกรรมอุตสาหการ

วศ.บ.

149

500

12,000

21,000

170,500

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

วศ.บ.

147

500

12,000

21,000

169,500

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วศ.บ.

152

500

12,000

21,000

172,000

วิศวกรรมวัสดุ

วศ.บ.

150

500

12,000

21,000

171,000

วิศวกรรมเครื่องมือ

วศ.บ.

149

500

12,000

21,000

170,500

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วศ.บ.

150

500

12,000

21,000

171,000

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

วศ.บ.

149

500

12,000

21,000

170,500

วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ)

วศ.บ.

148 

1,500

25,000

53,500

428,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.บ.

128

เหมาจ่าย 21,000 บาท

21,000

168,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

วศ.บ.

128

เหมาจ่าย 56,000 บาท

56,000

448,000

วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)

วศ.บ.

149

เหมาจ่าย 56,000 บาท

56,000

448,000

วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)

วศ.บ.

140

เหมาจ่าย 56,000 บาท

56,000

448,000

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (นานาชาติ)

วศ.บ.

152

เหมาจ่าย 56,000 บาท

56,000

448,000

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

วศ.บ.

152

เหมาจ่าย 56,000 บาท

56,000

448,000

วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

วศ.บ.

150

เหมาจ่าย 42,000 บาท

42,000

336,000

วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)

วศ.บ.

151

เหมาจ่าย 42,000 บาท

42,000

336,000

วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)

วศ.บ.

147

เหมาจ่าย 42,000 บาท

42,000

336,000

 

หลักสูตรปริญญาโท

 

คณะ/สาขาวิชา

ปริญญา

การเปิดสอน

จำนวนปีที่ศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

วิศวกรรมเคมี

-  แผน ก 1 วิทยานิพนธ์

แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ และศึกษารายวิชา

-  แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

แผน ข ทักษะวิศวกรรมเคมี (ทำการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)

วศ.ม.

 

ภาคปกติ

 

2

 

36

 

125,300

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

37

101,300

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

37

91,800

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

46

100,800

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

36

100,000

วิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ)

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

38

244,000

วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

36

100,000

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

38

102,000

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

ภาคค่ำ

2

37

175,000

วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

วศ.ม.

ภาคค่ำ

2

40

172,000

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

วศ.ม.

ภาคค่ำ/ภาคเสาร์-อาทิตย์

2

40

184,000

วิศวกรรมการเชื่อม

วศ.ม.

ภาคเสาร์-อาทิตย์

2

40

172,000

วิศวกรรมโลหการ

วศ.ม.

ภาคเสาร์-อาทิตย์

2

40

172,000

วิศวกรรมคุณภาพ

วศ.ม.

ภาคค่ำ

2

40

184,000

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วศ.ม.

ภาคปกติ/ภาคเสาร์-อาทิตย์

2

37

101,000 / 150,000

วิศวกรรมอาหาร

วศ.ม.

ภาคปกติ

2

39

103,000

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

วท.ม./วศ.ม.

ภาคค่ำ

2

39

154,000

วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ)

วศ.ม.

ภาคค่ำ

2

37

195,000

วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (ภาษาไทย)

วศ.ม.

ภาคเสาร์-อาทิตย์

2

37

203,000

วิศวกรรมชีวภาพ

วศ.ม./วท.ม.

ภาคปกติ

2

36

156,000

วาริชวิศวกรรม

วศ.ม.

ภาคเสาร์-อาทิตย์

2

37

191,000

เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต

วศ.ม.

ภาคเสาร์-อาทิตย์

อยู่ระหว่างการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

 

 

 หลักสูตรปริญญาเอก

คณะ/สาขาวิชา

ปริญญา

การเปิดสอน

จำนวนปีการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

 

 

*

**

*

**

*

**

วิศวกรรมเคมี

วศ.ด.

ภาคปกติ

4

3

73

48

223,000

162,000

วิศวกรรมเครื่องกล

วศ.ด.

ภาคปกติ

4

3

84

48

234,000

162,000

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ)

ปร.ด.

ภาคปกติ

4

3

75

48

380,000

270,000

วิศวกรรมโยธา

ปร.ด.

ภาคปกติ

4

3

79

48

229,000

162,000

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ปร.ด.

ภาคปกติ

4

3

72

48

342,000

240,000

วิศวกรรมอาหาร

วศ.ด.

ภาคปกติ

4

3

75

48

225,000

162,000

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ

วศ.ด.

ภาคปกติ

4

3

79

48

339,000

222,000

วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต

ปร.ด.

ภาคปกติ

4

3

72

48

342,000

240,000

วิศวกรรมชีวภาพ

ปร.ด.

ภาคปกติ

4

3

75

48

310,000

234,000

 *สำหรับผู้จบปริญญาตรีต่อปริญญาเอก (ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือผู้อยู่ในดุลพินิจของคณาจารย์ประจำหลักสูตร)

**สำหรับผู้จบปริญญาโทต่อปริญญาเอก