มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้ 

1. ทุนทั่วไป 
ทุนทั่วไป หมายถึง ทุนการศึกษาที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 

 

 • ทุนให้เปล่า 1 ปีการศึกษา เป็นทุนที่มอบให้ปีต่อปี มีมูลค่าทุนประมาณ 4,000 - 10,000 บาท/ปี 
 • ทุนให้เปล่าต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เป็นทุนที่มอบให้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 จนสำเร็จการศึกษามูลค่าทุนประมาณทุนละ 5,000 - 20,000 บาท ต่อปี
 • ทุนมีเงื่อนไข ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับหน่วยงานนั้น ๆ หลังสำเร็จการศึกษา เป็นเวลา 1 - 3 เท่าของจำนวนปีที่รับทุนมูลค่าทุนประมาณ 50,000 - 120,000 บาท
 • ทุนดอกผลจากเงินบริจาค เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้รับบริจาคเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา และนำดอกผลของกองทุน มาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา
 • ทุนงบประมาณแผ่นดิน เป็นทุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน


2. กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย ฯ ได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยทุนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 • ทุนเพชรพระจอมเกล้า เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถมีความพึงพอใจและใฝ่รู้โดยจะให้ การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แบ่งเป็น
 • - ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการพิเศษ - ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านการเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม
 • ทุนให้เปล่า เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดสรรให้กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ตามคณะกรรมการ เห็นสมควร
 • ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา เป็นทุนให้นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษา โดยให้ยืมได้ในกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณี ตามคณะกรรมการเห็นสมควร
 • ทุนเงินยืมฉุกเฉิน เป็นทุนให้นักศึกษายืมได้กรณีมีความเดือดร้อนและจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเพื่อการศึกษาอย่างกะทันหัน ไม่สามารถหาเงินค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่นได้ ให้ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)โดยไม่มีดอกเบี้ย
 • ทุนส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดีหรือสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัย ฯ
 • ทุนจ้างงาน เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เสริมสร้างประสบการณ์ทำให้มีใจรักการทำงาน และเพื่อเป็นการหารายได้ พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์3. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล 
นักศึกษาสามารถทราบข่าวประชาสัมพันธ์ได้จากสถานที่ที่ติดประกาศรับสมัครทุนการศึกษาในประเภทต่าง ๆ ได้ที่ 

 

 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ของแต่ละคณะ และแต่ละภาควิชา
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2


ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น2

 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา