มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกณฑ์การรับสมัคร

 

เกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประจำปีการศึกษา 2556

(มติที่ประชุมคณะ/ภาควิชา วันที่ 26 มกราคม 2555)

*************************************

 

แบ่งช่องทางการรับนักศึกษาออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้

 1. โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี

 2. โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT

 3. โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า

 4. โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์

 5. Admissions

 6. คัดเลือกผ่านสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.

 7. สิทธิบุตรบุคลากร

 8. มสธ. (สาธิตเสริมสมอง)

 

เกณฑ์การรับนักศึกษาประเภทต่างๆ

 

 1. โครงการคัดเลือกตรง ประเภทเรียนดี (เน้นด้านวิทย์-คณิต)

 

ประเภทคะแนน

เกณฑ์รับสมัคร

เกณฑ์เรียกเข้าสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์รับเข้าศึกษา

คะแนนขั้นต่ำ

ค่าน้ำหนัก

คะแนนรวม

1. GPAX

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

-

 

 

 

 

 

60 คะแนน

2. GPA วิทยาศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

น้ำหนัก 10%

3. GPA คณิตศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

น้ำหนัก 10%

4. GPA ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาไทย

- คะแนนขั้นต่ำ 2.75

หลักสูตรนานาชาติ

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

น้ำหนัก 5%

5. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์

-

น้ำหนัก 25 %

6. คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษ

-

น้ำหนัก 25 %

7. คะแนนสอบวิชาความถนัดทาง

วิศวกรรม

-

น้ำหนัก 25 %

8. Interview

 

-

-

จำนวนเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์ – ไม่เกิน 2 เท่าของแผนการรับ

40 คะแนน

 

 1. โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT (เน้นด้านวิทย์-คณิต)


  ประเภทคะแนน

  เกณฑ์รับสมัคร

  เกณฑ์คัดเลือก

  เข้าสอบสัมภาษณ์

  เกณฑ์รับ

  เข้าศึกษา

   

  คะแนนขั้นต่ำ

  ค่าน้ำหนัก

  1. GPAX

  ไม่กำหนดขั้นต่ำ

  -

  -

  2. GAT

  ไม่กำหนดขั้นต่ำ

  น้ำหนัก 20%

   

   

  น้ำหนัก 70%

  3. PAT1,PAT2, PAT3

  ไม่กำหนดขั้นต่ำ

  น้ำหนัก 50%

  4. GPA วิทยาศาสตร์

  ไม่กำหนดขั้นต่ำ

  น้ำหนัก 10 %

  5. GPA คณิตศาสตร์

  ไม่กำหนดขั้นต่ำ

  น้ำหนัก 10 %

  6. GPA ภาษาอังกฤษ

  ไม่กำหนดขั้นต่ำ

  น้ำหนัก 10 %

  7. Interview

  -

  -

  น้ำหนัก 30 %

   

   

   

   

   

 2. โครงการคัดเลือกตรง ความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า (เน้นด้านวิทย์-คณิต)

ประเภทคะแนน

เกณฑ์รับสมัคร

 

1. GPAX

-

2. GPA วิทยาศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 2.75

3. GPA คณิตศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 2.75

4. GPA ภาษาอังกฤษ

- คะแนนขั้นต่ำ 2.50

5. ต้องมีผลงานประกอบในการพิจารณาเป็นที่ประจักษ์

 

6. การพิจารณาขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการทุนการศึกษาเพชร

พระจอมเกล้าในแต่ละด้านและต้องให้ภาควิชาที่รับนักศึกษามีส่วนร่วม

 

 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านความสามารถพิเศษ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกีฬา

2. ด้านศิลปวัฒนธรรม

3. ด้านความเป็นผู้นา

4. ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 

ด้านกีฬา

ผู้สมัครต้องมีความสามารถในด้านกีฬาชนิดต่างๆ ชนิดใดชนิดหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ

2. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย

3. เป็นนักกีฬานักเรียนไทยหรือนักกีฬานักเรียนอาเซียน

4. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม)

5. เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านกีฬาทุกชนิดในระดับเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้

6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1 - 5

 

 

 

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน นักร้อง นาฏศิลป์ และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ด้านศิลปะ

1.1 มีความสามารถในการออกแบบและวาดเส้น

1.2 มีผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน

1.3 เคยเข้าแข่งขัน หรือส่งผลงานเข้าประกวดที่จัดโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนและได้รางวัล

1.4 สามารถสละเวลาในการเข้าร่วมงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นงานศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยฯ ได้

2. ความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล

2.1 มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยบรรเลงร่วมวงได้

2.2 มีประสบการณ์ในการแสดงดนตรีไทย หรือดนตรีสากลบนเวที และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน

2.3 สามารถสละเวลาในการร่วมซ้อมวง และในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยฯ

3. ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย–สากล การละครและขับร้อง

3.1 มีทักษะทางด้านการแสดง นาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือละคร หรือขับร้อง

3.2 มีประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือขับร้องบนเวที และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน

3.3 สามารถสละเวลาในการร่วมซ้อมวงและในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัยฯ ได้

 

ด้านความเป็นผู้นำ

ผู้สมัครต้องมีความเป็นผู้นำ หรือภาวะผู้นำ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. ได้รับเกียรติบัตร หรือรางวัลด้านผู้นำระดับชาติ หรือสูงกว่า

2. เป็นผู้นำทางด้านการบำเพ็ญประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยมีเอกสารรับรอง

3. เป็นผู้นำนักเรียนในระดับโรงเรียน เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลงานดีเด่นในระดับประเทศ จังหวัดและโรงเรียน โดยมีเอกสารรับรอง

4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 1-3

5. มีประวัติผลงานด้านความเป็นผู้นำในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือมีนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ดังนี้

1. ได้รับอนุสิทธิบัตร

2. ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับประเทศหรือสูงกว่า ทางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีความสามารถเทียบเท่าข้อ 1-2 จากองค์กรหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร หรือยอมรับ

4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1-3

5. มีประวัติผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในช่วง 3 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 

 

 

 1. โครงการคัดเลือกตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (เน้นด้านวิทย์-คณิต)

 

ประเภทคะแนน

เกณฑ์รับสมัคร

ค่าน้ำหนัก

เกณฑ์คัดเลือก

เข้าสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์รับ

เข้าศึกษา

คะแนนขั้นต่ำ

ค่าน้ำหนัก

1. GPAX

- คะแนนขั้นต่ำ 2.75

-

-

2. GPA วิทยาศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

น้ำหนัก 10 %

 

 

 

 

น้ำหนัก 70%

3. GPA คณิตศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

น้ำหนัก 10 %

4. GPA ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาไทย – คะแนนขั้นต่ำ 2.75

หลักสูตรนานาชาติ – คะแนนขั้นต่ำ 3.00

น้ำหนัก 10 %

5. GAT

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

น้ำหนัก 20%

6. PAT 1

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

 

น้ำหนัก 50%

7. PAT 2

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

8. PAT 3

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

9. Interview

-

-

น้ำหนัก 30 %

 

 1. Admissions (เน้นด้านวิทย์-คณิต)

ประเภทคะแนน

เกณฑ์รับสมัคร

ค่าน้ำหนัก

1. GPAX

น้ำหนัก 20 %

2. GAT

น้ำหนัก 15 %

3. PAT 2

น้ำหนัก 15 %

4. PAT 3

น้ำหนัก 20 %

5. ONET (01 วิชาภาษาไทย 02 วิชาสังคมศึกษา

03 วิชาภาษาอังกฤษ 04 วิชาคณิตศาสตร์ 05

วิชาวิทยาศาสตร์)

หมายเหตุ

- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) กำหนดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ - กำหนดคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ (03) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30

ไม่คิดคะแนนรวม (แต่ให้เป็น Threshold ในการพิจารณา > 30%)

 

6. Interview

ภาควิชาพิจารณา

 

6. คัดเลือกผ่านสมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. (เน้นด้านวิทย์-คณิต)

ประเภทคะแนน

เกณฑ์รับสมัคร

ค่าน้ำหนัก

1. GPAX

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00 (4 ภาคเรียน)

2. GPA วิทยาศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

3. GPA คณิตศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

4. GPA ภาษาอังกฤษ

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

5. Interview

สมาคมนักศึกษาเก่าฯ เป็นผู้คัดเลือก (ให้ใช้สิทธิ์การเสนอชื่อได้เพียงคนละ 1 ครั้ง) และเสนอเสนอให้คณะ / ภาควิชาตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ หากไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะไม่รับเข้าศึกษา

 

7. สิทธิบุตรบุคลากร (เน้นด้านวิทย์-คณิต)

ประเภทคะแนน

เกณฑ์รับสมัคร

ค่าน้ำหนัก

1. GPAX

- คะแนนขั้นต่ำ 2.50

2. GPA วิทยาศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 2.50

3. GPA คณิตศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 2.50

4. GPA ภาษาอังกฤษ

- คะแนนขั้นต่ำ 2.50

5. Interview

ภาควิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

8. มสธ. (สาธิตเสริมสมอง) (เน้นด้านวิทย์-คณิต)

ประเภทคะแนน

เกณฑ์รับสมัคร

ค่าน้ำหนัก

1. GPAX

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00 (4 ภาคเรียน)

2. GPA วิทยาศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

3. GPA คณิตศาสตร์

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

4. GPA ภาษาอังกฤษ

- คะแนนขั้นต่ำ 3.00

5. Interview

ภาควิชาพิจารณา