มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

   การศึกษาในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะใช้พื้นฐานความรู้ทางในวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาทาง กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบทางความร้อน การปรับอากาศและการทำความเย็น คำนวณด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ รากฐานหุ่นยนต์ศาสตร์ และวิศวกรรมยานยนต์และการบิน เป็นต้น ซึ่งปรัชญาการเรียนการสอนของภาควิชาจะมุ่งเน้นในการสร้างทักษะการออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักร การทำงานระบบในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการวางรากฐานการโดยจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างสมดุลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถรอบด้าน พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในการประกอบวิชาชีพ และมีศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้สูงขึ้นในอนาคต โดยที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และจัดอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ภาควิชายังสนุบสนุนการบูรณาการการทำงานวิจัยร่วมกันกับการเรียนการสอนจึงทำให้ในปี พ.ศ.2549 ภาควิชาได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ทางด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาในปี 2552 ภาควิชาได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ดีเยี่ยม) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากการจัดอันดับร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น

   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลทำหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรกล ระบบความร้อน ความเย็น ระบบปรับอากาศ วิศวกรการผลิตและวิศวกรซ่อมบำรุงในภาคอุตสาหกรรม เช่น ในโรงไฟฟ้าหรือโรงกลั่นน้ำมัน วิศวกรด้านการบิน วิศวกรยานยนต์ วิศวกรด้านการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือเป็นวิศวกรด้านบริหารจัดการพลังงาน ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ เนื่องจากหลักสูตรได้ผ่านการรองรับจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ด้วยเหตุที่หลักสูตรเน้นการปลูกฝังด้านความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะและเป็นระบบจึงทำให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ระบบการเงิน หรือทำงานสายบริหารงานในองค์กรต่างๆของภาครัฐและเอกชน ได้เป็นอย่างดี ผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชาและชื่อเสียงของภาควิชาที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)

       สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรพลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสาขาที่เน้นการใช้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีพลังงาน และผลกระทบของการผลิตและการใช้พลังงานต่อภาคเศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนการสอนจะครอบคลุมเนื้อหาวิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น เช่น กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การออกแบบเครื่องจักรกล การออกแบบระบบทางความร้อน การปรับอากาศและการทำความเย็น นอกจากนี้รายวิชาเรียนจะเน้นการศึกษาพลังงานยุคใหม่และพลังงานทดแทน เช่น เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เทคโนโลยีไฮโดรเจน เทคโนโลยีสะอาด การจัดการพลังงานและของเสีย การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการตรวจวัดการใช้พลังงาน โดยในหลักสูตรนี้จะจัดให้มีการเรียนการสอนอย่างสมดุลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาให้มีความสามารถรอบด้าน พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้สูงขึ้นในอนาคต โดยที่ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลนั้นมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และจัดอยู่ในอันดับที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ภาควิชายังสนุบสนุนการบูรณาการการทำงานวิจัยร่วมกันกับการเรียนการสอนจึงทำให้ในปี พ.ศ.2549 ภาควิชาได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ทางด้านการวิจัยในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศไทยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาในปี 2552 ภาควิชาได้รับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับ 5 (ดีเยี่ยม) ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากการจัดอันดับร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นต้น

         ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นวิศวกรเครื่องกลออกแบบระบบความร้อนความเย็น ระบบปรับอากาศ วิศวกรด้านบริหารจัดการพลังงาน และวิศวกรออกแบบ ควบคุม และศึกษาการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือวางแผนนโยบายด้านพลังงานในระดับมหภาค ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถยื่นขอรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้ เนื่องจากหลักสูตรได้ผ่านการรองรับจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ด้วยเหตุที่หลักสูตรเน้นการปลูกฝังด้านความคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์อย่างเป็นตรรกะและเป็นระบบจึงทำให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นครูอาจารย์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ระบบการเงิน หรือทำงานสายบริหารงานในองค์กรต่างๆของภาครัฐและเอกชน ได้เป็นอย่างดี ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีภายหลังสามปีการศึกษายังสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทที่คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมทั้งสิ้นเพียง 5 ปี (4+1 ปี)

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.me.kmutt.ac.th