มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

   มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โดยที่วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีต้นน้ำที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีแทบทุกชนิด อีกทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่มีการเจริญเติบโต มีนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโลกในยุคข้อมูลข่าวสารอีกด้วย ซึ่งรวมไปถึง ระบบสื่อสาร ระบบภาพ ระบบเสียง เพื่อความบันเทิง ด้านการแพทย์ ด้านการทหาร และไม่เว้นแม้แต่ระบบขนส่ง การก่อสร้าง ไปจนถึงเทคโนโลยีด้านอวกาศ ส่วนวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เป็นแขนงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น ระบบไมโครเวฟ ระบบดาวเทียม ประกอบด้วยวิชา สนามแม่เหล็ก หลักการสื่อสาร ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

   โดยหลักสูตรมีปรัชญาผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านทักษะ ความรู้ และทฤษฎีต่างๆ โดยสามารถที่จะประกอบอาชีพวิศวกรทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารหรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำการค้นคว้าวิจัยเฉพาะด้านทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นบัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีเยี่ยม

 

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kmutt.ac.th/ene