มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

   เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ โดยหลักสูตรนานาชาตินักศึกษาสามารถเลือกไปศึกษาต่อ ณ University of Missouri Columbia (MU) ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ University of Regina (RU) ประเทศแคนนาดาใน 2 ปีสุดท้ายของการศึกษาได้ ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ 2 ปริญญา (Twinning Degree Program) ทั้งจาก KMUTT และ MU หรือ RU

   การเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็นแบบการเรียนรู้โดยวิธีแก้ปัญหา (Problem-Based Learning หรือ PBL) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และเน้นภาคปฏิบัติ (Problem-Based, Active and Hands-on Learning) ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรของภาควิชาฯ มีจำนวนหน่วยกิตเพียง 128 หน่วยกิต ซึ่งเกิดจากการบูรณาการเนื้อหาวิชาในกลุ่มเดียวกัน และสอดคล้องรวมเข้าไว้ด้วยกัน นักศึกษาได้ใช้เวลาที่เหมาะสมในการทำโครงงาน และมีเวลาในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

   เนื้อหาวิชาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตามที่ตัวเองสนใจ ได้แก่ สถาปัตยกรรม ซอฟต์แวร์ การประมวลผล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย ฯลฯ

   ในโลกแห่งเทคโนโลยีปัจจุบัน วิศวกรคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ดูแลระบบ นักวิจัย ฯลฯ นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในอนาคต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อเป็นนักวิชาการ อาจารย์ หรือที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ รวมทั้งการมีธุรกิจเป็นของตนเองได้อีกด้วย

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cpe.kmutt.ac.th