มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

   ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เดิมทีเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมไฟฟ้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางด้านระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในขณะนั้นซึ่งได้เริ่มนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น ปัจจุบันทางภาควิชาได้เปิดการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การเรียนการสอนในสาขานี้เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต จนสามารถออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมนั้นๆได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมเป็นตัวควบคุม ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานและควบคุมกลไกต่างๆภายในตัวหุ่น หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการรับภาพจากกล้องแทนการใช้ดวงตาของมนุษย์ เพื่อให้ระบบสามารถทำงานและตัดสินใจแทนมนุษย์ได้

   นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารร่วมกันผ่านทางเครือข่าย(network) ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการส่งข้อมูลข้ามไปยังผู้ใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้บริหารองค์กรสามารถบริหารและวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เองทางภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัดจึงได้ร่วมมือกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ(Automation Engineering) เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางด้านระบบควบคุมและการเชื่อต่อข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่าย โดยจัดการสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทางการสื่อสารพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

   สำหรับอุตสาหกรรมที่รองรับงานวิศวกรรมสาขานี้ประกอบด้วย ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า แท่นขุดเจาะน้ำมัน โรงงานเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิต โรงงานยา-อาหาร รวมถึงด้านระบบอัตโนมัติในอาคารและการขนส่ง เป็นต้น และการเรียนการสอนในภาควิชาจะเน้นการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน(PBL)

 

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inc.kmutt.ac.th