มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สื่อและเอกสารบรรยาย

สื่อวีดีโอ

การบรรยายเรื่อง ผลงานทางวิชาการและ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คลิกที่นี่
วิศววิวัฒน์ 2551-2559 คลิกที่นี่
การอ่านและเขียนหัวข้อโครงการวิจัย1 คลิกที่นี่
การอ่านและเขียนหัวข้อโครงการวิจัย2 คลิกที่นี่
การอ่านและเขียนหัวข้อโครงการวิจัย3 คลิกที่นี่
การอ่านและเขียนหัวข้อโครงการวิจัย4 คลิกที่นี่
ข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย1 คลิกที่นี่
ข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย2 คลิกที่นี่
ข้อมูลเกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย3 คลิกที่นี่
การวิจัยและการตีพิมพ์ทางวิชาการ1 คลิกที่นี่
การวิจัยและการตีพิมพ์ทางวิชาการ2 คลิกที่นี่
การลอกเลียนผลงานทางวิชาการ คลิกที่นี่
การอ่านเชิงวิเคราะห์ คลิกที่นี่
การแสดงผลงาน คลิกที่นี่
การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ1 คลิกที่นี่
การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ2 คลิกที่นี่
การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ3 คลิกที่นี่
การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ4 คลิกที่นี่
การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพ5 คลิกที่นี่
การเขียนแบบประเมิน1 คลิกที่นี่
การเขียนแบบประเมิน2 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-1 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-2 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-3 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-4 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-5 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-6 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-7 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-8 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2556-9 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2557-10 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2557-11 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2557-12 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2557-13 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2557-14 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2557-15 คลิกที่นี่
งานสัมมนาสนง.วิศวฯมจธ.2557-16 คลิกที่นี่

 

เอกสารการบรรยาย 

Plagiarism in Academic Research (March 2014) คลิกที่นี่
Guide to Better Presentation คลิกที่นี่
Critical reading (Feb 2015) คลิกที่นี่
How to Conduct a Good Research (Feb 2015) คลิกที่นี
ข้อแนะนำการฝึกงานอุตสาหกรรมภาคการศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่