มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

   ภาควิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ปริญญาโทในปี พ.ศ.2525 และปริญญาเอกในปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การผลิตวิศวกรและนักวิจัยของประเทศที่มีคุณภาพสูง มีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นผู้สอน ซึ่งปัจจุบันภาควิชาฯ มีคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงและมีความถนัดในสาขาวิชาที่หลากหลาย ทำให้ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้คณาจารย์ของภาควิชาฯ ยังมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

   วิศวกรรมเคมีเป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมไปถึงการควบคุมการผลิตและออกแบบโรงงาน ผู้ที่ศึกษาทางด้านนี้จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เคมีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศาสตร์ของวิศวกรรมเคมีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเทคโนโลยีหลากหลาย เช่น เทคโนโลยีทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม กระบวนการทางชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี ยาและอาหาร เป็นต้น

   ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมีสามารถประกอบอาชีพได้ในหลายๆด้าน เช่น วิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต วิศวกรออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ปิโตรเลียม สิ่งทอ ยาและอาหาร เป็นต้น

 

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.che.eng.kmutt.ac.th