มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

   เป็นสาขาวิชาที่ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมดูแลกระบวนการบำบัด/กำจัดมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน ตลอดจนการกำจัดของเสียและกากสารอันตราย โดยใช้เทคนิคเชิงวิศวกรรมและเชิงบริหารจัดการ

   การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นการศึกษาด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิชาหลักสำหรับประกอบวิชาชีพ เช่น วิศวกรรมการประปา การออกแบบระบบบำบัด ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการฝึกงาน การดูงานนอกสถานที่ และการศึกษาวิจัยโครงงาน (senior project) ตามความสนใจหรือความถนัดซึ่งเป็นวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

   ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. ได้เปิดหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี โท และเอก โดยในระดับปริญญาตรีมีให้เลือกศึกษาทั้งหลักสูตรปกติที่สอนด้วยภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติที่สอนด้วยภาษาอังกฤษซึ่งมีแผนการศึกษาในประเทศ หรือแผนการศึกษา 2+2 Program ที่กำหนดให้ศึกษา 2 ปีแรกที่ มจธ. แล้วไปศึกษาต่ออีก 2 ปีที่ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ทำให้สามารถรับปริญญาบัตรได้จากทั้งสองสถาบันเมื่อสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange) กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้วย

   จากการที่เป็นสาขาหนึ่งในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประกอบกับการตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ “วิศวกรสิ่งแวดล้อม” มีโอกาสที่จะทำงานทั้งภายในและต่างประเทศ ในองค์กรต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน และชุมชน/สังคม โดยมีงานหลักคือ การออกแบบ/ควบคุม/ปรับปรุงระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษต่างๆ ระบบการผลิตน้ำประปา การออกแบบระบบท่อสุขาภิบาลในอาคาร การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและอุตสาหกรรม การป้องกัน/แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดทำ/ดำเนินการ/ตรวจประเมิน ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14000, Carbon Credit, LCA เป็นต้น

 

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.env.kmutt.ac.th