มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ

   เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานด้านวิศวกรรมโยธาในการปฏิบัติจริง สำหรับงานก่อสร้างในปัจจุบันและเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง วิศวกรรมโยธาครอบคลุมงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น งานวิเคราะห์ออกแบบงานก่อสร้าง การควบคุมและบริหารหารก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ และการพัฒนาวัสดุก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น หลักสูตรนี้ยังได้เน้นให้บัณฑิตมีความรู้และความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงและสามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ได้เพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับด้านวิชาการ

   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรโยธาเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารสูง สะพาน ถนน เขื่อน สาธาณูปโภคต่างๆ เป็นวิศวกรด้านการจราจรและขนส่ง หรือทำงานเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษายังสามารถทำงานหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นวิศวกร อาจารย์ และนักวิจัย ในหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงเป็นเจ้าของกิจการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ce.kmutt.ac.th