มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรปกติ และหลักสูตรระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน

   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรปกตินั้น ได้จัดให้มีการศึกษาวิชาต่างๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไว้อย่างหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบผลิต ระบบส่งจ่าย ระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้งยังต้องศึกษาทางด้านวิศวกรรมการส่องสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วิศวกรรมระบบควบคุม ระบบเครื่องมือวัด การวัดและกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้ากำลัง และเทคโนโลยีการป้องกัน เครื่องกลไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ เทคนิคทางดิจิตอล และระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนศึกษาทางด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า และการประมาณราคาอีกด้วย ทั้งนี้นักศึกษายังได้เรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์อื่นๆ อีกหลายสาขาวิชา เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับวิศวกรสาขาอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   สำหรับในส่วนของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) การเรียนการสอนในช่วง 2 ปีแรกจะคล้ายคลึงกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าปกติคือ เรียนวิชาพื้นฐานซึ่งวิศวกรไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องรู้ เช่น วงจรไฟฟ้า เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ แต่จะมีการแบ่งกลุ่มสาขาของนักศึกษาเป็น 3 สาขาตั้งแต่ปีที่ 1 เพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแต่ละสาขาและตั้งแต่ปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาเพื่อมุ่งเน้นให้มีความสามารถเฉพาะด้านมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในแต่ละด้านและโครงสร้างหลักสูตรทางวิศวกรรมไฟฟในปัจจุบัน โดยภาควิชาฯคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้แล้วจะมีความสามารถในสาขาวิชาที่ตัวเองโดดเด่น

   ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือ ประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมวงการต่างๆ มากมาย โดยสามารถทำงานเป็นวิศวกรระบบ วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกรฝ่ายออกแบบ วิศวกรฝ่ายวิเคราะห์ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือ ผู้จัดการพลังงานประจำโรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในการไฟฟ้านครหลวง ภูมิภาค หรือฝ่ายผลิตได้ด้วย

 

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ee.kmutt.ac.th