มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

     ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎี มีทักษะ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และเอกชน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

     วิศวกรจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ การบริหารงานอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ การออกแบบ การผลิต และควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง และสามารถวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อให้สามารถเผชิญได้กับทุกปัญหาที่จะเกิดจากการทำงานจริง เช่น กระบวนการผลิต การบริหารและการจัดการ วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ การวิเคราะห์ และการผลิตสมัยใหม่ งานหล่อโลหะและโลหการ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะและวัสดุ เทคโนโลยีการเชื่อม รวมถึงการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

     ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นวิศวกรควบคุมและวางแผนการผลิต วิศวกรฝ่ายผลิต วิศวกรควบคุมและประกันคุณภาพ วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา วิศวกรออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิต อาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น ตัวอย่างอุตสาหกรรมการผลิตและภาคการบริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตโลหะและการขึ้นรูปโลหะรูปพรรณ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์การไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ ธนาคารและสถาบันการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้บัณฑิตสามารถยื่นขอรับใบประกอบอาชีพวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการได้ เนื่องจากหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย

 

ภาควิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

       ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านทฤษฎี มีทักษะ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และเอกชน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ภาควิชาฯได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

       เมคคาทรอนิกส์เป็นบูรณาการศาสตร์ การควบคุมระบบทางกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ถือเป็นหนึ่งในหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งเน้นการประยุกต์ศาสตร์ดังกล่าว ในการสนุบสนุนกระบวนการผลิต หลักสูตรนี้จะครอบคลุมพื้นฐานองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง ระบบควบคุม เทคโนโลยีการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ ซึ่งความรู้เหล่านี้นำมาเสริมกับความรู้ทางสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สำหรับการออกแบบการผลิต และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง เพื่อให้สามารถเผชิญได้กับทุกปัญหาที่จะเกิดจากการทำงานจริง เช่น การออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบขนถ่ายอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในออกแบบ การวิเคราะห์ และการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเมคคาทรอนิกส์ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะเชิงบูรณาการด้วยศาสตร์เมคคาทรอนิกส์

       ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจระบบการผลิต และเป็นผู้นำเชิงวิเคราะห์การออกแบบเครื่องจักรสมัยใหม่ และสามารถสนับสนุนระบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างรอบด้าน สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นวิศวกรออกแบบเครื่องจักรสมัยใหม่ วิศวกรด้านการควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิศวกรในโรงกลั่นน้ำมัน วิศวกรฝ่ายผลิต อาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น ตัวอย่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรสมัยใหม่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม เป็นต้น

 

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kmutt.ac.th/pe