มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปณิธาน

 • มุ่งเน้นกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม จริยธรรม
 • บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย และสังคม
 • สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนมีความสามัคคี รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ

 กิจกรรม

 • กีฬาสร้างความสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer Games)
 • Junior Engineering Camp (JEC)
 • ประชุมเชียร์
 • E-Activist
 • ยามเย็น Engineer
 • สัมมนาสโมสรนักศึกษา
 • ออกบูธประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมเพื่อสังคม