มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะทำงาน

รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและวิชาการ

ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและวิชาการ

รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและนักศึกษา

อาจารย์ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารก่อสร้าง

ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

อ.วาสนา เสียงดัง
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.ดร.ไชยา ดำคำ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

 รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต 
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน 
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ