มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะทำงาน

รายชื่อผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ ตำแหน่ง
ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารก่อสร้าง
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
ผศ สุรพนธ์  ตุ้มนาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษา
รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง
คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการผู้บริหารคณะ
คุณภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี
ผศ.ดร. รุ่งทิวา ภู่อาภรณ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

 

 รายชื่อหัวหน้าภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา   ชื่อ
วศ.เคมี   รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
วศ.เครื่องกล   ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน
วศ.ไฟฟ้า   ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
วศ.โยธา   รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
วศ.อุตสาหการ   ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
วศ.คอมพิวเตอร์   ผศ.สนั่น สระแก้ว
วศ.อาหาร   ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
วศ.สิ่งแวดล้อม   ผศ. ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
วศ.ระบบควบคุมฯ   ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต
วศ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ   รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
วศ.เครื่องมือและวัสดุ   รศ.ดิลก ศรีประไพ
วศ.ชีวภาพ   รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต