มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะทำงาน

รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและวิชาการ

ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิจัยและวิชาการ

รศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและนักศึกษา

อาจารย์ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษา

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย 
ที่ปรึกษาคณบดีด้านบริหารก่อสร้าง

ผศ.จารุรัตน์ วรนิสรากุล 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา

ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข
รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์

อ.วาสนา เสียงดัง
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ.ดร.ไชยา ดำคำ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

รศ.ดร.วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

รศ.ดิลก ศรีประไพ 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

รศ.ดร.วนิดา พวกุล 
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

นางสาวสุปรียา อ่อนอิงนอน 
เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์

นางสาวภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ