มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะทำงาน

รายชื่อผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อ ตำแหน่ง
ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี
ศ. ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้าน EdPEx
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิชาการและวิจัย
รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม
รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง
คุณสุปรียา อ่อนอิงนอน เลขานุการผู้บริหารคณะ
คุณภัสธารีย์ ศุภชัยศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ

 

 รายชื่อหัวหน้าภาควิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา   ชื่อ
วศ.เคมี   รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์
วศ.เครื่องกล   ผศ.ดร.สาทิสส์ ทรงชน
วศ.ไฟฟ้า   ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
วศ.โยธา   รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
วศ.อุตสาหการ   ผศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
วศ.คอมพิวเตอร์   ผศ.สนั่น สระแก้ว
วศ.อาหาร   ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี
วศ.สิ่งแวดล้อม   รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
วศ.ระบบควบคุมฯ   ผศ.ดร.สุดชายบุญโต
วศ.อิเล็กทรอนิกส์ฯ   รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
วศ.เครื่องมือและวัสดุ   รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
วศ.ชีวภาพ   รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต