มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทำเนียบคณบดี

  dean   dean   dean   dean dean
space                  
  อาจารย์สุนทร 
ศรีนิลทา

พ.ศ. 2507-2509
  รศ.ดร.ไพบูลย์ 
หังสพฤกษ์ 

พ.ศ. 2509-2513
  รศ.ดร.หริส 
สูตะบุตร

พ.ศ. 2513-2516
พ.ศ. 2517-2526
  ดร.กฤษณพงศ์ 
กีรติกร 

พ.ศ. 2526-2529
พ.ศ. 2537-2541
รศ.ดร.เดช
พุทธเจริญทอง 

พ.ศ. 2529-2537
พ.ศ. 2541-2542
 
space                  
 
dean
 
dean
 
dean
   dean    
space                  
  รศ.เกษม 
เพชรเกตุ 

พ.ศ. 2543-2547
  รศ.ดร.เอก 
ไชยสวัสดิ์ 

พ.ศ. 2547-2551
  ศ.ดร.บุญเจริญ
ศิริเนาวกุล 

พ.ศ. 2551-2559
  ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน