20 Nov 2019

Engineering Education Exploration Workshop ( 3E Workshop )

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Engineering Education Exploration Workshop ( 3E Workshop )วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Engineering Education Exploration Workshop ( 3E Workshop ) ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแนะนำ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณครูผู้สอนสอนนักเรียน สายวิทย์-คณิต ของกลุ่มโรงเรียนที่มี MOU ร่วมกับคณะฯ ได้เปิดโลกทัศน์การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในหลากหลายสาขา ตลอดจนได้เห็นภาพปัจจุบันและอนาคตอาชีพวิศวกรกับการปรับเปลี่ยนของโลกและอุตสาหกรรมของประเทศไทย กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 จากนั้นเป็นช่วง “เรียนวิทย์-คณิตอย่างไรเพื่อไปต่อภาควิชาที่นักเรียนสนใจ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์แต่ละภาควิชามามอบความรู้ และเทคนิคในการเข้าศึกษาในแต่ละภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดย รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย ผศ. ดร.ชวิน จันทรเสนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และเมคคาทรอนิกส์ โดย ดร.พิเนษฐ ศรีโยธา รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี โดย ผศ. ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ โดย ดร. พิจารณ์ จนเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมไฟฟ้า โดย ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณธีมา เหลืองอรุณ นักศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้ง Workshop Coding กับพื้นฐานการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ ที่มอบให้กับคุณครูทั้งสองโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้ และจัด Workshop แต่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนที่มี MOU และคณะวิศวฯ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันผลักดันให้นักเรียนมีความรู้ และแนวทางที่ถูกต้องเพื่อเข้าศึกษาต่อในภาควิชาที่สนใจ เพื่อให้คุณครูได้เห็น และนำไปสื่อสารกับลุกศิษย์ว่าการเข้าเรียนคณะวิศวฯ นั้นไม่ได้ซับซ้อนยากเกินกว่าที่คิดไว้ จึงเกิดมาเป็นกิจกรรม (3E Workshop) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนอนาคต