28 Aug 2020

มจธ. ร่วมลงนาม MOUปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม กับบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดให้มีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้ง 4 ของประเทศไทย ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมให้สามารถควบคุมการติดต่อของโรคทางเดินหายใจ โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอบรมที่ทันสมัย พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร และนักศึกษา ในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับและเปิดงาน คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ประธานกรรมการบริหารบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของความร่วมมือในการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรม ในช่วงการลงนามผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้แก่ ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ และ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ “การปรับปรุงระบบคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมอย่างไร ในบริบทของทันตแพทย์และวิศวกร” โดยมีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ร่วมบรรยายดังนี้ ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ. และ ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มจธ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพอากาศในคลินิกทันตกรรมทั้งในเชิงวิศวกรรมและทันตกรรม