10 Jul 2020

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจเยี่ยมการประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจเยี่ยมการประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

เมื่อวันที่ 7 – 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจเยี่ยมการประเมินตนเองของหน่วยงาน โดย รศ.รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม คณะอนุกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ Mr. Robert J. Osterhoff ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร บริษัท Xerox Corporation เพื่อประเมินดูความสามารถในการบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธศาสตร์ ความพร้อมในการดำเนินการ โดยผู้ประเมินภายในและผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อเป็นการสะท้อนคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ